Upis i cijena

Školarina programa u Šumskoj vili za pedagošku godinu 2019./2020.

 

CIJENA PROGRAMA ZA PEDAGOŠKU GODINU

 

Cijena pedagoške godine iznosi  42.000 kuna.

Cijena se odnosi na program od 8.00 do 17.00 sati (petkom do 16.00 sati) od ponedjeljka do petka s uključenim doručkom, ručkom i užinom. U cijenu programa su uključene dodatne  aktivnosti: Euritmija (1x tjedno po 45 minuta) i Engleski jezik (2x tjedno po 60 minuta)

Upisnina se plaća jednokratno u iznosu od 1.500 kuna pri upisu djeteta u Šumsku vilu.

 

FINANCIJSKA POTPORA

Moguće je ostvariti financijsku potporu Grada Zagreba sukladno odredbama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba. Za ostvarivanje financijske potpore potrebno je zadovoljiti uvijete koje propisuje Grad Zagreb. Po slijedećoj tablici se plaća usluga ovisno o kategoriji  ostvarenog sufinanciranja:

Cijena mjesečnog programa  

Financijska potpora

Cijena za roditelja PDV za roditelja Roditelj ukupno plaća mjesečno
3.500 kuna 1.300 kuna 2.200 kuna 550 kuna 2.750 kuna
3.500 kuna 1.450 kuna 2.050 kuna 512,50 kuna 2.562,50 kuna
3.500 kuna 1.600 kuna 1.900 kuna 475 kuna 2.375 kuna
3.500 kuna 1.750 kuna 1.750 kuna 437,50 kuna 2.187,50 kuna

 

 MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

Troškove programa moguće je platiti:

  1. Jednokratno (ostvaruje se popust od 5÷ za jednokratno plaćanje koje se vrši najkasnije do 20.09. za tekuću pedagošku godinu)
  2. Kvartalno (Plaćanje se vrši u rujnu, prosincu, ožujku i lipnju)
  3. Dvanaest jednakih rata (od rujna do kolovoza)

prema ispostavljenom računu, a  najkasnije do 5. u mjesecu na transakcijski račun obrta.

Za upis više od jednog djeteta nije moguće ostvariti popust.

Iznos cijene programa se ne umanjuje ukoliko dijete ne dolazi redovno.

Šumska vila je registrirana kao obrt te podliježe plaćanju PDVa te se školarina i upisnina uvećavaju za iznos od 25÷ PDVa.

Autumn table